પીએમ મુદ્રા લોન યોજના

પીએમ મુદ્રા લોન યોજના

પીએમ મુદ્રા લોન યોજના: ભારત સરકાર મહિલા સાહસિકોની વૃદ્ધિ અને સફળતાને સમર્થન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ ધ્યેયને હાંસલ કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવેલી મુખ્ય …

Read More

ગુજરાત વાહન ચાલકો માટે મોટા સમાચાર

ગુજરાત વાહન ચાલકો માટે મોટા સમાચાર

ગુજરાત વાહન ચાલકો માટે મોટા સમાચાર: ભારતના કાયદાઓ દિવસેને દિવસે વધુ કડક બની રહ્યા છે અને તાજેતરમાં મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જો …

Read More